Условия за конфиденциалност

ЗДРАВЕЙТЕ,

Настоящите Условия за конфиденциалност уреждат правилата и реда, по който платформата http://myeventrips.com ще използва и съхранява предоставените й от потребителите информационни ресурси и лични данни.

Потребител е всяко лице, регистрирано или не, използващо услугите, предоставяни посредством сайта за споделено пътуване - http://myeventrips.com, наричан за кратко в този документ Платформата. 

Операторът предоставя услугата чрез платформата за посредничество между регистрирани потребители, споделящи конкретни пътувания. 

Гаранция за успешни контакти, както и за успешни пътувания не се поема от оператора или платформата. Организацията и изпълнението на всяко споделено от потребителите пътуване се определя и реализира само и единствено от направените между тях споразумения, в които платформата не е страна. Платформата не може да гарантира сигурността на потребителите.

Лични данни

Обработката на личните данни на потребителите на платформата е особено важна. Поради тази причина, личните данни на потребителите и/или посетителите се събират в съответствие с общо приложимите нормативни изисквания за събиране, използване, защита и разкриване на личните данни. Платформата предприема всички необходими мерки за защита на информация на потребителите/посетителите на сайта, която се предава от техния компютър с цел да се предпази от загуба, злоупотреба и/или не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

При регистрация Myeventrips.Com изисква само онази част от личните данни на потребителя, която е необходима за осъществяване на целта на платформата, а именно: сътрудничество при осъществяване на споделено пътуване до съответна дестинация за провеждането на спортно събитие. Тя се предоставя доброволно от потребителите на платформата. Потребителят сам решава кои данни да подаде /освен задължителните такива при регистрация/, за да намери пътуващи за определено събитие. С предоставянето на тази информация потребителите се съгласяват, че платформата има право да се разпорежда с нея по начините, определени в нормативните актове. 

Myeventrips.Com използва получената от потребителите информация само за целта, за която е изпратена и не я използва за цели, за които потребителят предварително не е уведомен и дал съгласието си. Платформата не предоставя на трети страни каквито и да било лични данни на посетители или потребители, освен в случай, че националното или международното право изисква това. В такъв случай платформата ще предостави с данните, с които разполага на компетентните органи. 

Отговорност 

Отговорността за (достоверността на) информацията, която се предоставя чрез платформата, носят единствено и само потребителите. Потребителят следва да полага грижа за запазването на своите потребителски имена и пароли. Myeventrips.Com не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат в следствие на грешки, забавяния, прекъсвания на посредничеството, за невярно съдържание и актуалността на публикуваните обявления или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди не са в следствие на умишлено действие на оператора на платформата.

Други сайтове

В случай, че Myeventrips.Com съдържа линкове и препратки към други сайтове, то потребителите/посетителите следва да имат предвид, че тези условия за поверителност не са относими и приложими и за другите сайтове. Myeventrips.com не поема отговорност за политиката за конфединциалност и практиката на сайтове, към които има препратки и препоръчва на потребителите/посетителите им да се запознаят с техните условия за поверителност. 

Допълнителни разпоредби

Условията за конфиденциалност са приложими и относими до всички потребители на платформата, независимо дали са регистрирани потребители или просто посетители. С използването на платформата всички потребители се съгласяват с тях. Myeventrips.Com си запазва правото за променя Условията за конфиденциалност по всяко време, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните Условия на сайта. Ако направените промени не могат да бъдат приети от потребителя, то същият може да преустанови използването на услугите, предоставени от платформата. В случай, че в 14-дневен срок, считано от датата на публикуването на новите Условия за конфиденциалност, потребителят продължи да ползва платформата, се счита, че е приел направените промени.

 

С УВАЖЕНИЕ,
ЕКИПЪТ НА MYEVENTIPS.COM